Sari la conținut

Ofertă Educațională

Master Matematică Şcolară Avansată

Programul de studii de masterat Matematică Şcolară Avansată este un program de master profesional în domeniul Matematică. El continuă programul de master Matematică Didactică care a funcţionat în Facultatea de Matematică şi Informatică din anul 2001. Programul de masterat Matematică Școlară Avansată oferă pregătirea de bază necesară unui cadru didactic ce doreşte să lucreze în învățământul preuniversitar.

     Temele pe care le oferă programul de studii acoperă o paletă largă de discipline, fiind axat pe aprofundarea tematicii predate în liceu, incluzând algebră, analiză şi geometrie pentru pregătirea profesorilor şi predarea matematicii pentru elevii performanți. El asigură o legatură flexibilă şi naturală între diverse discipline matematice studiate în facultate şi predarea unor teme la nivel preuniversitar, utilizând tehnici moderne cum  ar fi  instruirea asistată de calculator. Cursurile oferite de acest program acoperă toată materia pe care trebuie să o predea un profesor de gimnaziu sau de liceu. In plus, sunt oferite cursuri de matematică aplicată în domenii înrudite, de tehnici de rezolvare a problemelor din matematica şcolară şi de formare a deprinderilor practice de a folosi calculatorul în clasă pentru predare și evaluare. Se urmăreşte în acelaşi timp şi dezvoltarea personală a studenților, creşterea  capacității lor de învățare independentă şi a  dorinței de formare continuă.

Programul îşi propune  să pregătească tinerii absolvenți ai programelor de licență să devină profesori cu o solidă pregătire ştiințifică și să asigure  familiarizarea lor cu metodele și mijloacele noi de predare care au ca rezultat creșterea interesului elevilor pentru matematică. De asemenea, programul sprijină profesorii din mediul preuniversitar să își modernizeze metodele de predare a matematicii și să aprofundeze materia predată în clasă. Absolvenţii acestui program sunt încadraţi ca profesori de matematică în şcolile şi liceele din judeţul Constanţa şi judeţe limitrofe.

Securitate cibernetică şi Învăţare automată

Programul de master Securitate cibernetica si invatare automata (Cyber Security și Machine Learning), în domeniul Informatica, își propune să formeze specialiști în două domenii importante ale informaticii: Securitatea calculatoarelor/cibernetica, respectiv Invatare automata.
Programul are ca obiectiv principal crearea de specialiști înalt pregătiți în asigurarea protecției calculatoarelor și a sistemelor informatice, protecția datelor, administrarea rețelelor de calculatoare, dezvoltarea de software specific și dezvoltarea de sisteme de Inteligență artificială pentru diverse domenii de aplicare, folosind cele mai noi tehnologii din domeniul Învăţării automate.

Misiune
Programul de master de Securitate cibernetică și învățare automată (CSML) își propune să pregătească absolvenții în două subiecte importante si de mare actualitate pentru societatea actuală: Securitate cibernetică și Învățarea automată. Programul se adresează absolvenților Facultăților de Matematică și Informatică, precum și absolvenților de specializări precum Automatizare și Calculatoare, Fizică, Informatică Economică sau Inginerie.
Absolvenții acestui program de master vor fi specialiști în protecția sistemelor informatice, protecția datelor, administrarea securizată a rețelelor de calculatoare, pe de o parte, precum și practicieni de învățare automată care pot construi algoritmi robusti și eficienți pentru extracția automată a informaţiilor din date și analiza datelor, cu utilizarea unor tehnologii specifice. Absolvenții programului de Master CSML vor fi capabili să lucreze atât în companii, cât și în departamentele de dezvoltare software, în departamente de cercetare sau în învățământul superior.

Curriculum-ul programului de master CSML se concentrează pe discipline fundamentale din cele două ramuri care furnizează denumirea programului. Securitatea cibernetică este un domeniu de maximă importanță în societatea digitală în care trăim. Studenții de la Master CSML vor dobândi expertiză specifică în criptografie, detectarea atacurilor cibernetice și vor studia modul de proiectare a aplicațiilor rezistente la atacuri cibernetice, prin intermediul unor cursuri dedicate (cum ar fi Criptografia aplicată, Analiza malware, Securitatea aplicațiilor web sau Securitatea bazelor de date). Din perspectiva unui cercetător, Invăţarea automată se află la joncțiunea dintre Inteligența artificiale și Matematică prin intermediul Statisticii, cu o componentă puternică de Optimizare. Algoritmii și tehnicile de Învățare automată se află în centrul rezultatelor revoluționare de astăzi în diferite ramuri ale științei. La Masterul CSML, sunt predați algoritmi fundamentali în Învaţarea automată și tehnici specifice exploatării de date, cu aplicații care se încadrează în diverse domenii, în principal în Securitate cibernetică, dar și în domeniul sănătății sau în recunoașterea formelor.
Obiective generale
• Corelarea programelor de studii masterale ale Facultatii de Matematică şi Informatică cu cele ale celorlalte facultăţi de profil, din ţară şi străinătate
• Dezvoltarea cunoştinţelor specifice domeniului securităţii cibernetice
• Dezvoltarea abilităţilor cognitive, aplicativ-practice, de comunicare şi relaţionale ale studenţilor
• Dezvoltarea abilităţilor de cercetare ale studenţilor
• Dezvoltarea de atitudini corespunzătoare normelor deontologice în domeniu
Obiective specifice
• Dobândirea de aptitudini practice in domenii inovatoare din domeniul de specializare
• Dobândirea de cunoştinţe temeinice în domeniul Securităţii cibernetice
• Dobândirea de cunoştinţe temeinice şi abilităţi în domeniul Învăţării automate
• Utilizarea de tehnologii software specifice domeniului Securităţii informatice, respectiv Învăţării automate
• Actualizarea constantă a cunoştinţelor, în raport cu cele mai recente dezvoltări în domeniu
• Realizarea unui demers interdisciplinar si transdisciplinar, prin aplicarea de cunoştinţe de natură informatică în domenii conexe de activitate

Discipline obligatorii
Anul I Anul II
Securitatea bazelor de date

Învățare automată

Elemente avansate de programare

Practica de specializare

Sisteme de rețele distribuite

Exploatarea de date

Sisteme avansate de baze de date

Etica și integritatea academică

Criptografie aplicată

Web semantic și ontologii

Practica de specialitate

Securitatea aplicațiilor web

Securitate software

Activitate de documentare și cercetare pentru lucrarea de disertație

Pregătirea tezei de disertație

Discipline opţionale
Anul I Anul II
Analiza malware

Teste de penetrare cibernetica

Instrumente de simulare și vizualizare pentru securitate cibernetica

Securitatea comerțului electronic

Securitatea dispozitivelor mobile și fara fir

Programarea aplicatiilor sub so Linux

Tehnici avansate de criptografie

Recunoașterea formelor și căutarea datelor în web

Tehnologia informației și criminalistică digitală

Antreprenoriat în securitate cibernetică

Exploatarea datelor în baze de date relaționale

Amenințări online la adresa organizațiilor moderne

Arhitecturi de cloud computing

Limbaje si tehnologii software
Tehnologii: API-uri utilizate în analiza malware, instrumente software de testare a penetrării rețelelor și a sistemelor, tehnologii middleware, tehnologii de virtualizare, RMI, CORBA, platforme de dezvoltare de aplicații Android, tehnologii fără fir, sisteme P2P, cloud computing
Algoritmi: Invatare automata (algoritmi pentru probleme de clasificare, de grupare a datelor; algoritmi de regresie), algoritmi probabilisti, retele neuronale, Deep Learning
Limbaje: C/C++, G++, C#, Python, Java, SQL, Javascript
Baze de date: Sisteme de management al bazelor de date relaționale, modele de securitate a bazelor de date, sisteme de baze de date distribuite, date multidimensionale, analiză, NoSQL, NewSQL, depozite de date
Securitate software: măsuri de securitate, securitatea rețelei, securitatea dispozitivelor mobile (Android și IOS), securitate RFID, evaluarea securității dispozitivelor IoT, securitatea sistemelor distribuite

Alte activităţi
Universitatea Ovidius din Constanţa desfăşoară un parteneriat activ cu Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, prin intermediul căruia studenţii Universităţii Ovidius, şi, în special, studentii masteratului CSML, au acces la Laboratorul virtual de testare a aplicaţiilor software, înfiinţat si finanţat în cadrul Universităţii Titu Maiorescu în cadrul unui proiect finanţat din Fondul Social European. Studenţii masterului CSML participă la realizarea activităţilor de practică de specializare în cadrul proiectului "Stagii de practica în centrul de excelenţă în securitatea cibernetică în cloud - CyberX", proiect condus de Universitatea Titu Maiorescu.
Menţionăm parteneriatul dintre Universitatea Ovidius şi compania SAS, lider de piaţă în domeniul analizei de date. În cadrul cursurilor, masteranzii CSML dobândesc cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a pachetelor software puse la dispoziţie de SAS, astfel încât absolvenţii programului de master CSML vor obţine, în final, dubla certificare din partea companiei SAS, pe temele Data Science, respectiv Machine Learning.
Perspective
Absolvenții programului de master Cyber Security și Machine Learning pot activa în domeniul IT, în companii IT specializate, precum și în companii din diverse domenii de activitate, pentru a le asigura nevoile de securitate informatică. Printre posturile pentru care sunt calificaţi aboslvenţii masteratului CSML, precizăm Consultant//analist/administrator Securitate Informatică, Auditor în securitate cibernetică, Expert în securitate cibernetică dar şi Analist de date, Inginer de Învăţare automata sau Programator de sisteme informatice. Una dintre calificările cele mai potrivite pentru absolvenţii masteratului CSML, conform COR, este Specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice (COR 251402).

Medii virtuale multi-modale distribuite

Programul de studii de master Medii virtuale multi-modale distribuite din cadrul domeniului INFORMATICĂ are ca scop perfecționarea cursanților prin oferirea cunoștințelor necesare pentru conceperea, proiectarea și dezvoltarea mediilor virtuale distribuite multi-modale cu aplicabililate directă în domenii de activitate precum educație, formare profesională, edutainment, cercetare și nu numai.

Misiune
Programul vizează crearea unor specialiști cu înaltă pregătire în conceperea, proiectarea și implementarea mediilor virtuale prin tehnologiile mileniului III, eventual adaptând tehnologia existentă și stimulând inventarea noilor tehnologii.

Nu în ultimul rând, se urmărește pregătirea masteranzilor și în vederea valorificării inovării, prin implicarea acestora în proiecte de cercetare în parteneriate cu alte universități din țară sau străinătate și cu companiile de profil, dezvoltatoare produse cu un grad ridicat de complexitate.

Obiective generale
• Conectarea programelor de studii universitare ale facultății la sistemele de învățământ și cercetare ale celorlalte universități din țară și din străinătate.
• Dezvoltarea unui sistem funcțional de cunoștințe specifice domeniului în concordanță cu structura conținuturilor implicate în curriculum-ul de formare.
• Dezvoltarea abilităților cognitive, aplicativ-practice, de comunicare și relaționale.
• Stimularea activității de performanță și de cercetare a studenților.
• Dezvoltarea unui sistem de atitudini corespunzătoare normelor deontologice și susținerea profilului aptitudinal.

Obiective specifice
Obiective cognitive și aplicativ-practice
• Deschiderea spre tendințele noi și inovatoare din domeniul de specialitate prin actualizarea sistematică a cunoștințelor
• Utilizarea în activitatea curentă a noilor tehnologii de modelare, informaționale și de comunicare
• Abordarea unui demers pluri-, inter- și transdisciplinar prin realizarea de conexiuni între disciplinele informatice și alte domenii.
• Focalizarea pe conexiunile structurale și procesuale ale disciplinei.

Discipline impuse
Anul I Anul II
DEZVOLTAREA APLICAȚIILOR SOFTWARE

REALITATE VIRTUALĂ ȘI AUGMENTATĂ

INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ APLICATĂ

PRACTICĂ DE CERCETARE

SISTEME AVANSATE DE BAZE DE DATE

REȚELE ȘI SISTEME DISTRIBUITE

MODELE ȘI FRAMEWORK-URI DE PROIECTARE

PRACTICĂ DE CERCETARE

ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ

SISTEME AVANSATE DE ANALIZĂ, RECONSTRUCȚIA ȘI PRELUCRAREA IMAGINILOR

SISTEME MULTIAGENT

PRACTICĂ DE CERCETARE

MODELAREA ȘI SIMULAREA COMPORTAMENTALĂ ÎN MEDIILE VIRTUALE

ALGORITMI DE OPTIMIZARE ÎN SISTEME DISTRIBUITE

PRACTICĂ DE CERCETARE

Discipline optionale
Anul I Anul II
ARHITECTURI PENTRU SISTEME INFORMATICE AUTONOME

ANALIZA DATELOR ȘI MODELARE STOCASTICĂ

INTRODUCERE ÎN ALGORITMICA APLICAȚIILOR DISTRIBUITE

ÎNVĂȚARE AUTOMATĂ

INTERFEȚE OM-MAȘINĂ MULTIMODALE

SISTEME MULTIMEDIA

PROCESAREA AUTOMATĂ A LIMBAJULUI NATURAL

INTERFEȚE OMNIPREZENTE

WEB SEMANTIC ȘI ONTOLOGII

RECUNOAȘTEREA FORMELOR ȘI CĂUTAREA DE DATE ÎN SPAȚIUL WEB

ÎNVĂȚARE VIRTUALĂ/VIRTUAL TUTORING

MANAGEMENTUL MEDIILOR VIRTUALE DE CALCUL ȘI A PLATFORMELOR DE SERVICII PE INTERNET

Alte activități

Școli de vară (http://creative.cerva.ro), conferințe/workshopuri (https://creative.cerva.ro/workshop), proiecte de cercetare (http://cerva.ro)

Limbaje și tehnologii
Modelare: UML, modele de proces software (RUP, Agile, etc), modele ale sistemelor informaționale/software, modelarea inteligenței, sisteme expert, modele arhitecturale sistemelor autonome, sisteme distribuite, rețele neuronale, metafore de navigare și interacțiune în medii virtuale,

Limbaje: Limbaje și API-uri de modelare grafică (VRML / X3D, OpenGL, DirectDraw/Direct3D, Java3D, AReVi, AreViJava, OpenHaptics, ARToolKit), Python, programare Android

Tehnologii: Instrumente software de modelare grafică (3DS Max, Poser, Blender, ArenaMotionCapture, GoDOT), JSF, framework-uri și API-uri pentru interfețe multimodale și sisteme haptice, tehnologii pentru crearea de conținut hipermedia.

Algoritmi: genetici, de clusterizare, etc

Modele de proiectare: fundamentale, creaționale, de împărțire, structurale, comportamentale, de concurență

Perspective
Absolventul programului de studii de master Medii virtuale multi-modale distribuite are calificările Manager proiect informatic (COR 251206), Inginer de sistem software (COR 251204) și va activa preponderent în domeniul IT (dezvoltare software, rețele, securitate, inteligență artificială, realitate virtuală și augmentată, gaming, etc.).

Dintre angajatorii absolvenților noștri putem menționa, fără a fi exhaustivi, următoarele firme (în ordine alfabetică): AD-FIRE Youth Group SRL, S.C. BLUECODE IT CONSULTING & DEVELOPMENT S.R.L., CORNERSTONE TECHNOLOGIES S.R.L., Electronic Arts, F5 IT, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, ORANGE ROMÂNIA S.A., SENIOR SOFTWARE, UBISOFT, VAUBAN – INETUM ROMÂNIA, XPLORERS SRL- LOGISCOOL.