Sari la conținut

Ofertă educațională

Matematică informatică

Misiunea programului

Programul de studii Matematică informatică asigură fundamentele necesare pentru a aprofunda subiecte în domenii interdisciplinare, din sfera matematicii și informaticii. Absolvenții acestui program  dobândesc cunoștințe de bază suficiente atât pentru a urma orice program de masterat în domeniul matematicii, informaticii sau în domenii conexe, cât și pentru dezvoltarea profesională într-o carieră în domeniul educațional.

Astfel, absolvenții au un set de competențe adecvat pentru a preda matematică, informatică sau tehnologia informației la nivel gimnazial sau liceal și pentru a aplica cunoștințele învățate atât în vederea rezolvării unor probleme practice, cât și a proiectării și implementării sistemelor informatice.

Obiectivul programului este de a pregăti profesioniști cu o pregătire riguroasă în matematică, capabili să transmită și să valorifice cunoștințele și metodele studiate,  care vor fi, de asemenea, capabili să abordeze probleme și să găsească soluții în domeniul informaticii.

Planul de învățământ al programului de studii pune accent pe concepte teoretice și metode practice din matematică și informatică.

Cursuri de bază: Algebră (I-III), Analiză matematică (I- III), Geometrie (I-III), Complemete de matematici școlare (I-II), Ecuații diferențiale, Probabilități și statistică matematică, Programare procedurală, Sisteme de operare, Arhitectura sistemelor informatice, Algoritmi și programare, Programare procedurală, Sisteme de operare, Baze de date.

Perspective pentru absolvenți

Alegerea acestui program de studii este justificată din mai multe motive:

Deoarece are la bază două discipline, matematica și informatica, acest program oferă o varietate mai mare de ocupații în domeniul științific, tehnologic și de cercetare, oferindu-le absolvenților o șansă mai mare la angajare.

Absolvenții își pot alege o carieră în oricare din cele două domenii ale programului. Printre altele, există posibilitatea de a lucra în domeniul IT, bancar, sau educațional. Astfel, oportunitățile de angajare includ instituțiile de cercetare și educație dar și instituții sau companii din economie sau administrație.

Informatică

Programul de studii de licență: Informatică

Programul de studii de licență Informatică din cadrul domeniului INFORMATICĂ are ca scop pregătirea și formarea de specialiști în ariile fundamentale din domeniul IT, cu deprinderi atât în adaptarea și aplicarea imediată a cunoștințelor dobândite la cerințele de pe piața muncii, cât și în autoperfecționarea continuă prin programele de studii de tip masterat și/sau doctorat.

Misiune
Programul vizează crearea unei baze de cunoștințe temeinice și elastice (care să permită continuarea și dezvoltarea studiilor în ciclul de master și/sau doctorat) și a specialiștilor cu înaltă pregătire în domeniul IT. Aceasta se realizează prin îmbinarea cunoștințelor teoretice cu tehnologii moderne și cu secvențe de aplicații practice desfășurate în facultate sau la companii IT partenere (în perioada de practică de specialitate sau ca internship). Curricula este creată în spiritul sistemului de învățământ de la Bologna și este aliniat la programele de studii similare din alte țări din UE, studenții putând beneficia de burse în cadrul programului Erasmus Plus.
Nu în ultimul rând, se urmărește pregătirea studenților și în vederea valorificării inovării, prin implicarea acestora în proiecte de cercetare în parteneriate cu alte universități din țară sau străinatate și cu companiile de profil, dezvoltatoare de produse cu un grad ridicat de complexitate.

Obiective generale
• Conectarea programelor de studii universitare ale facultății la sistemele de învățământ și cercetare ale celorlalte universități din țară și din străinătate.
• Cunoașterea, înțelegerea și folosirea conceptelor de bază din domeniu, a procedeelor și uneltelor de inginerie software
• Dezvoltarea abilităților de a învăța permanent, de a înțelege și a aplica rezultatele științifice recente din domeniu
• Stimularea abilității de a lucra independent, dar și în echipă pentru rezolvarea de probleme
• Dezvoltarea unui sistem funcțional de cunoștințe specifice domeniului în concordanță cu structura conținuturilor implicate în curriculum-ul de formare.
• În general, dezvoltarea abilităților cognitive, aplicativ-practice, de comunicare și relaționale.
• Dezvoltarea unui sistem de atitudini corespunzătoare normelor deontologice și susținerea profilului aptitudinal.

Obiective specifice
Obiective cognitive și aplicativ-practice
• Cunoștințe temeinice de limbaje de programare
• Abilități de a proiecta, dezvolta și menține în bună stare de funcționare sisteme informatice
• Abilități de a proiecta și administra rețele de calculatoare, sisteme de gestiune de baze de date
• Abilități de a analiza, sintetiza și modela fenomene și procese din diverse domenii (știință, economie etc) folosind metode statistice, computaționale și informatice adecvate
• Deschiderea spre tendințele noi și inovatoare din domeniul de specialitate prin actualizarea sistematică a cunoștințelor
• Utilizarea în activitatea curentă a noilor tehnologii de modelare, informaționale și de comunicare
• Abordarea unui demers pluri-, inter- și transdisciplinar prin realizarea de conexiuni între disciplinele informatice și alte domenii.
• Focalizarea pe conexiunile structurale și procesuale ale disciplinei.

Anul I

 

Discipline impuse  
STRUCTURI DE DATE
FUNDAMENTELE PROGRAMĂRII
ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL
ANALIZĂ MATEMATICĂ
ALGEBRĂ LINIARĂ
ALGORITMI FUNDAMENTALI
LOGICĂ MATEMATICĂ ȘI COMPUTAȚIONALĂ
CALCUL DIFERENȚIAL ȘI INTEGRAL
GEOMETRIE ANALITICĂ
PRACTICĂ DE SPECIALITATE
Anul II
Discipline impuse Discipline optionale
ALGORITMICA GRAFURILOR
SISTEME DE OPERARE
LIMBAJE FORMALE ȘI COMPILATOARE
PROGRAMARE ORIENTATĂ SPRE OBIECTE
GEOMETRIE COMPUTAȚIONALĂ
BAZE DE DATE
TEHNOLOGII WEB
CALCUL NUMERIC
TEORIA PROBABILITĂȚILOR ȘI STATISTICĂ MATEM.
ECUAȚII DIFERENȚIALE
PRACTICĂ DE SPECIALITATE
CALCULABILITATE ȘI COMPLEXITATE
TEHNICI MULTIMEDIA
MEDII VIZUALE DE PROGRAMARE
VERIFICAREA ȘI VALIDAREA SISTEMELOR INFORMATICE
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ
Anul III
Discipline impuse Discipline optionale
TEHNICI AVANSATE DE PROGRAMARE
SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE
REȚELE DE CALCULATOARE
INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ
TEHNICI DE OPTIMIZARE
GRAFICĂ PE CALCULATOR
DEZVOLTAREA APLICAȚIILOR WEB
INGINERIA SISTEMELOR SOFTWARE
RECUNOAȘTEREA FORMELOR
MEDII DE PROIECTARE ȘI PROGRAMARE
MODELARE ȘI SIMULARE

Alte activități

Concursuri studențești (ESTIC, Concurs Evonomix), seminare științifice pentru studenți  (Cyberworks-student-laboratory), școli de vară (http://creative.cerva.ro), conferințe/workshopuri (https://creative.cerva.ro/workshop), proiecte de cercetare (http://cerva.ro, IDENEO), târguri de cariere etc.

Limbaje și tehnologii
Limbaje: C, Java, limbajul de asamblare, Prolog, C#, Python, R, OpenCV, MatLab, SQL, sublimbajele: DCL si DD, HTML5, Javascript, XML, PL/SQL
Modelare: UML, DEA, modelul relațional al datelor, modele de proces software (RUP, Agile, etc), modele ale sistemelor software, modelarea problemelor de IA, rețele neuronale (Tensorflow cu API-ul Keras), modele de analiză statistică
Tehnologii: Swing, CSS, framework-uri RWD, protocoale Internet, servicii de rețea, servicii și mecanisme de securitate, ADO.NET, ASP .Net Webforms, WebApi, AJAX, tehnici și tehnologii de grafică
Stiluri arhitecturale: MVC, Servicii web, Client-Server, 3-tiers, MVVM, MVS, MVP
Design patterns: Modele de proiectare generale de atribuire a responsabilităților claselor (Creator, Low coupling, High Coesion, Expert, Pure Fabrication, etc), Singleton
SGBD: MS Access, Oracle SQL, MS SQL Server
Sisteme de operare: Windows , Unix
Algoritmi: algoritmi fundamentali, de vedere artificială/computațională, de recunoaștere a formelor, algoritmi genetici etc
Metode de căutare și sortare, metode de căutare pentru probleme de IA, metode pentru rezolvarea problemelor de optimizare
Metode de elaborare a algoritmilor
Operare calculator: MS Office

Perspective
Absolventul programului de studii de licență Informatică are calificările Analist (COR 251201 ), Inginer de sistem în informatică (COR 251203), Programator de sistem informatic (COR 251204) și va activa preponderent în industria IT (dezvoltare software, administrare rețele de calculatoare/baze de date, web design, analiză de date, securitate, consultanță IT, inteligență artificială, fintech, gaming etc.), dar și în educație (dacă va absolvi un modul psihopedagogic), administrație, sistem bancar etc.

Dintre angajatorii absolvenților noștri putem menționa, fără a fi exhaustivi, următoarele firme (în ordine alfabetică): AD-FIRE Youth Group SRL, AquaSOFT S.R.L, Banca Transilvania, S.C. BLUECODE IT CONSULTING & DEVELOPMENT S.R.L., CORNERSTONE TECHNOLOGIES S.R.L., Electronic Arts, F5 IT, IBM România, ING Bank, Inspectoratul Școlar Județean Constanța (și alte județe), ORANGE ROMÂNIA S.A., SENIOR SOFTWARE, SRI, TeamArt Outsourcing S.R.L., UBISOFT, VAUBAN – INETUM ROMÂNIA, XPLORERS SRL- LOGISCOOL.

Informatică în limba engleză

Programul de studii de licență: Informatică în limba engleză

Programul de studii de licență Informatică în limba engleză din cadrul domeniului INFORMATICĂ are ca scop pregătirea și formarea de specialiști în ariile fundamentale din domeniul IT, cu deprinderi atât în adaptarea și aplicarea imediată a cunoștințelor dobândite la cerințele de pe piața muncii, cât și în autoperfecționarea continuă prin programele de studii de tip masterat și/sau doctorat.

Misiune
Programul vizează crearea unei baze de cunoștințe temeinice și elastice (care să permită continuarea și dezvoltarea studiilor în ciclul de master și/sau doctorat) și a specialiștilor cu înaltă pregătire în domeniul IT. Aceasta se realizează prin îmbinarea cunoștințelor teoretice cu tehnologii moderne și cu secvențe de aplicații practice desfășurate în facultate sau la companii IT partenere (în perioada de practică de specialitate sau ca internship). Curricula este creată în spiritul sistemului de învățământ de la Bologna și este aliniat la programele de studii similare din alte țări din UE, studenții putând beneficia de burse în cadrul programului Erasmus Plus.
Nu în ultimul rând, se urmărește pregătirea studenților și în vederea valorificării inovării, prin implicarea acestora în proiecte de cercetare în parteneriate cu alte universități din țară sau străinatate și cu companiile de profil, dezvoltatoare de produse cu un grad ridicat de complexitate.

Obiective generale
• Conectarea programelor de studii universitare ale facultății la sistemele de învățământ și cercetare ale celorlalte universități din țară și din străinătate.
• Cunoașterea, înțelegerea și folosirea conceptelor de bază din domeniu, a procedeelor și uneltelor de inginerie software
• Dezvoltarea abilităților de a învăța permanent, de a înțelege și a aplica rezultatele științifice recente din domeniu
• Stimularea abilității de a lucra independent, dar și în echipă pentru rezolvarea de probleme
• Dezvoltarea unui sistem funcțional de cunoștințe specifice domeniului în concordanță cu structura conținuturilor implicate în curriculum-ul de formare.
• În general, dezvoltarea abilităților cognitive, aplicativ-practice, de comunicare și relaționale.
• Dezvoltarea unui sistem de atitudini corespunzătoare normelor deontologice și susținerea profilului aptitudinal.

Obiective specifice
Obiective cognitive și aplicativ-practice
• Cunoștințe temeinice de limbaje de programare
• Abilități de a proiecta, dezvolta și menține în bună stare de funcționare sisteme informatice
• Abilități de a proiecta și administra rețele de calculatoare, sisteme de gestiune de baze de date
• Abilități de a analiza, sintetiza și modela fenomene și procese din diverse domenii (știință, economie etc) folosind metode statistice, computaționale și informatice adecvate
• Deschiderea spre tendințele noi și inovatoare din domeniul de specialitate prin actualizarea sistematică a cunoștințelor
• Utilizarea în activitatea curentă a noilor tehnologii de modelare, informaționale și de comunicare
• Abordarea unui demers pluri-, inter- și transdisciplinar prin realizarea de conexiuni între disciplinele informatice și alte domenii.
• Focalizarea pe conexiunile structurale și procesuale ale disciplinei.

Anul I

 

Discipline impuse  
STRUCTURI DE DATE
FUNDAMENTELE PROGRAMĂRII
ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL
ANALIZĂ MATEMATICĂ
ALGEBRĂ LINIARĂ
ALGORITMI FUNDAMENTALI
LOGICĂ MATEMATICĂ ȘI COMPUTAȚIONALĂ
CALCUL DIFERENȚIAL ȘI INTEGRAL
GEOMETRIE ANALITICĂ
PRACTICĂ DE SPECIALITATE
Anul II
Discipline impuse Discipline optionale
ALGORITMICA GRAFURILOR
SISTEME DE OPERARE
LIMBAJE FORMALE ȘI COMPILATOARE
PROGRAMARE ORIENTATĂ SPRE OBIECTE
GEOMETRIE COMPUTAȚIONALĂ
BAZE DE DATE
TEHNOLOGII WEB
CALCUL NUMERIC
TEORIA PROBABILITĂȚILOR ȘI STATISTICĂ MATEM.
ECUAȚII DIFERENȚIALE
PRACTICĂ DE SPECIALITATE
CALCULABILITATE ȘI COMPLEXITATE
TEHNICI MULTIMEDIA
MEDII VIZUALE DE PROGRAMARE
VERIFICAREA ȘI VALIDAREA SISTEMELOR INFORMATICE
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ
Anul III
Discipline impuse Discipline optionale
TEHNICI AVANSATE DE PROGRAMARE
SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE
REȚELE DE CALCULATOARE
INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ
TEHNICI DE OPTIMIZARE
GRAFICĂ PE CALCULATOR
DEZVOLTAREA APLICAȚIILOR WEB
INGINERIA SISTEMELOR SOFTWARE
RECUNOAȘTEREA FORMELOR
MEDII DE PROIECTARE ȘI PROGRAMARE
MODELARE ȘI SIMULARE

Alte activități

Concursuri studențești (ESTIC, Concurs Evonomix), seminare științifice pentru studenți  (Cyberworks-student-laboratory), școli de vară (http://creative.cerva.ro), conferințe/workshopuri (https://creative.cerva.ro/workshop), proiecte de cercetare (http://cerva.ro, IDENEO), târguri de cariere etc.

Limbaje și tehnologii
Limbaje: C, Java, limbajul de asamblare, Prolog, C#, Python, R, OpenCV, MatLab, SQL, sublimbajele: DCL si DD, HTML5, Javascript, XML, PL/SQL
Modelare: UML, DEA, modelul relațional al datelor, modele de proces software (RUP, Agile, etc), modele ale sistemelor software, modelarea problemelor de IA, rețele neuronale (Tensorflow cu API-ul Keras), modele de analiză statistică
Tehnologii: Swing, CSS, framework-uri RWD, protocoale Internet, servicii de rețea, servicii și mecanisme de securitate, ADO.NET, ASP .Net Webforms, WebApi, AJAX, tehnici și tehnologii de grafică
Stiluri arhitecturale: MVC, Servicii web, Client-Server, 3-tiers, MVVM, MVS, MVP
Design patterns: Modele de proiectare generale de atribuire a responsabilităților claselor (Creator, Low coupling, High Coesion, Expert, Pure Fabrication, etc), Singleton
SGBD: MS Access, Oracle SQL, MS SQL Server
Sisteme de operare: Windows , Unix
Algoritmi: algoritmi fundamentali, de vedere artificială/computațională, de recunoaștere a formelor, algoritmi genetici etc
Metode de căutare și sortare, metode de căutare pentru probleme de IA, metode pentru rezolvarea problemelor de optimizare
Metode de elaborare a algoritmilor
Operare calculator: MS Office

Perspective
Absolventul programului de studii de licență Informatică are calificările Analist (COR 251201 ), Inginer de sistem în informatică (COR 251203), Programator de sistem informatic (COR 251204) și va activa preponderent în industria IT (dezvoltare software, administrare rețele de calculatoare/baze de date, web design, analiză de date, securitate, consultanță IT, inteligență artificială, fintech, gaming etc.), dar și în educație (dacă va absolvi un modul psihopedagogic), administrație, sistem bancar etc.

Dintre angajatorii absolvenților noștri putem menționa, fără a fi exhaustivi, următoarele firme (în ordine alfabetică): AD-FIRE Youth Group SRL, AquaSOFT S.R.L, Banca Transilvania, S.C. BLUECODE IT CONSULTING & DEVELOPMENT S.R.L., CORNERSTONE TECHNOLOGIES S.R.L., Electronic Arts, F5 IT, IBM România, ING Bank, Inspectoratul Școlar Județean Constanța (și alte județe), ORANGE ROMÂNIA S.A., SENIOR SOFTWARE, SRI, TeamArt Outsourcing S.R.L., UBISOFT, VAUBAN – INETUM ROMÂNIA, XPLORERS SRL- LOGISCOOL.